Tüzük

HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI (HTKS)

TÜZÜK

 

MADDE 1

ÜNVAN

Sendikanın adı “HAVA TRAFİK KONTROLÖRLERİ SENDİKASI”,(HTKS)’dır. Sendikanın adı tüzüke “SENDİKA” diye alınacaktır.

MADDE 2

YAZIHANE

Sendikanın kayıtlı yazıhanesi, Alparslan sokağı no: 14, Akkavuk mahallesi, Suriçi Lefkoşadır. Sendika işleri için toplantılar orada yapılacak ve ihbarnameler bu adrese gönderilecektir. Sendikanın şubeleri yoktur, il sınırları içinde HTKS Yönetim Kurulu adres değiştirmeye yetkili olup, bu konu tüzük değişikliğini gerektirmez.

MADDE 3

SENDİKANIN TEMSİL ETTİĞİ HİZMET

Sendika, Sivil Havacılık Dairesi bünyesindeki Hava Trafik Kontrol hizmetlerini ve bu hizmetleri sağlayan “Hava Trafik Kontrolörlerini ve Hava Trafik Kontrolör Yardımcılarını” temsil eder.

MADDE 4

AMAÇLAR

Sendikanın başlıca amacı:

a) Sendika üyelerinin bağlı bulundukları işveren durumundaki makam ile Sendikaya üye olan, Hava Trafik Kontrolörleri ve Hava Trafik Kontrolör Yardımcıları  arasındaki ilişkileri düzenlemek ve anlaşmazlıkları ortadan kaldırmak.

b) Üyelerin çalışma şartlarını,  her türlü özlük haklarını koruyup geliştirmek ve savunmak, maaş durumlarını geliştirmek ve üyelere maddi  manevi yönden daha iyi hayat olanakları hazırlayıp umumiyetle üyelerin haklarını korumak.

c) Üyeleri temsilen, hükümet veya işveren temsilcileri ile diğer şahıs ve kuruluşlar ile müzakerelerde bulunmak, anlaşmalar yapmak, sözleşme imzalamak, mahkemeler nezdinde dava açmak, sulh olmak, ibra etmek ve davadan vazgeçmek.

d) Sivil Havacılık Dairesi bünyesindeki “Hava Trafik Kontrol” birimlerinde grev kararı vermek ve grevi idare etmek.

e) Türkiye ve Dünyadaki Kontrolör sendikaları veya örgütlerle ilişki kurmak ve dayanışmayı geliştirmek.

f) Hasta ve muhtaç durumda olan üyelere imkanları oranında yardım etmek.

g) Üyelere,oluşturulacak olan fonlardan menfaat sağlamak. Sendika’nın kapsadığı meslekteki veya hizmetteki çalışanları, Sendika bünyesinde teşkilatlandırmak.

h) Sendikanın amaçlarının gelişmesi için para toplamak, biriktirmek ve idare etmek.

i) Benzer gayelerle kurulmuş herhangi bir sendika, federasyon veya konfederasyona üye olmak, yardım etmek ve katkıda bulunmak, bu gibi teşekküllerle işbirliği yapmak.

j) Üyelerin hakkı olan tatil ve istirahatını temin etmek için faaliyetlerde bulunmak.

k) Üyelerin menfaatlerine uygun yasalar yapılmasını önermek, teşvik etmek ve bu amaçların gerçekleşmesi için propaganda ve yayın yapmak.

l) Üyelerin milli, sosyal, kültürel, ekonomik ve mesleki yönden gelişmesini sağlamak. Bu maksatla sendika, geziler, tiyatro, konser, partiler ve spor müsabakaları düzenleyebilir.

m) Çalışma hayatıyla ilgili sosyal faaliyetlerde bulunmak, sendikaya ait olan internet sitelerini yayınlamak, dergi, gazete, kitap satın almak, basmak ve dağıtmak.

MADDE 5

ÜYELİK İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

I. Adaylar Sendikaya üye olabilmek için aşağıdaki koşulların tamamını sağlamış olmalıdır;

a) Kıbrıs’taki Sivil Havacılık Dairesi bünyesinde “Hava Trafik Kontrolörü veya Hava Trafik Kontrolörü Yardımcısı” kadrolarına, sınav ve mülakat sonucu  resmi olarak atanmış olmak,

b) Sivil Havacılık Dairesi bünyesindeki “Hava Trafik Kontrol” birimlerinde halen çalışıyor olmak.

c) Sendikalar Yasasında belirtilen yaştan küçük olmamak.

d) Üye olmak için başvuruda bulunan bir kimse aidatını ödemedikçe üyelik hakkını (sıffatını) kazanamaz.

e) Aidatların işverence kesilip Sendikaya yatırılmasını sağlamak için her üyenin Yönetim Kurulunca hazırlanacak bir onay belgesini imzalaması gerekir.

II. Üyelikten Ayrılma;

a) Her üye istediği zaman sendikadan ayrılabilir. Ancak bu tüzükte öngörülen koşulları yerine getirmek zorundadır.

b) Sendikadan ayrılmayı üye ferden ve yazılı olarak yapmak zorundadır. Ancak üye her halukarda yıl sonuna kadarki aidat verme mükellefiyetini yerine getirme mecburiyetindedir.

c) İstifalar yönetim kuruluna yollanır. İstifaların işverene ve üyeye bildirilmesi işlemi yönetim kurulunca yapılır.

d) İstifa eden üye, başvurusundaki imzasının kendisine ait olduğunu onaylatmak zorundadır.

e) Usulüne uygun istifa eden üyenin istifası, imzasının Yönetim Kurulunca onaylandığı tarihten itibaren geçerlidir.

f) İstifa, üyeyi sendikaya karşı borçlarından aklamaz.

III. Üyelerin Ödev ve Sorumlulukları ;

a) Sendika üyesi olan bir çalışan, her ayın son iş günü brüt maaşının % 1’ini (yüzde biri) Sendika’ya üye aidatı olarak öder.

b) Her üye dayanışmayı korumak için hak ve davalarını desteklemekle mükelleftir.

c) Her üye Sendika Tüzüğü’ne, Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında alınan kararlara uymak zorundadır.

d) Sendika amaçlarına uygun hareket etmeyen ve çalışanların haklı davalarına zararlı olduğu Yönetim Kurulunca tespit edilen bir çalışan, Sendika üyeliğine kabul edilmeyebilir.

IV. Üyelerin Hakları;

Sendika’ya üye olan her çalışan aşağıdaki haklara sahiptir;

a) Sendika Yönetim Kurulu’nun almış olduğu bir karardan dolayı haksızlığa uğradığına inanan bir üye, haksızlığın konusunu gerekçesi ile birlikte sekretere bildirerek Yönetim Kurulu’nda görüşülmesini talep edebilir. Yönetim Kurulu’nun böyle bir talep karşılığında alacağı karardan tatmin olmayan bir üyenin, müteakip Genel Kurul’a istinaf etmeye hakkı vardır.

b) Herhangi bir meselenin Sendika Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarının gündemine alınmasını ve müzakere edilmesini istemek.

c) Sendika toplantılarında kendi fikrini serbest olarak açıklamak, sendika’dan herhangi bir konuda fikir danışmak.

d) Sendika’nın çalışma ve faaliyetlerini ve Yönetim Kurulu’nun aldığı kararları uygulamasını bizzat veya temsilci vasıtası ile denetlemek.

e) Sendika’nın bir üyeyi özellikle ilgilendiren konuda yapacağı toplantıda üyenin veya temsilcisinin katılması için üye haberdar edilmesi gerekir.

f) Herhangi bir üye, Tüzüğün öngördüğü amaçlar içerisinde Sendika’dan maddi ve manevi yardım talebinde bulunabilir.

g) Bir üyenin Genel Kurul’da söz ve oy hakkının olması için, Genel Kurul tarihine kadar aidatlarını bir tamam ödemiş bulunması veya aidatını ödememiş ise bir mazereti olması gerekir.

V. Cezalar;

Yönetim Kurulu, Sendika Tüzüğü’ne, Genel Kurul veya Yönetim Kurulu kararlarına ve genellikle Sendika’nın veya çalışanların menfaatine aykırı hareket eden herhangi bir üyeyi aşağıdaki cezalara tabii tutabilir:

a) Yazılı ihtar,

b) Azami dokuz aya kadar ihraç,

c) Daimi ihraç.

‘a’ ve ‘b’ bentlerindeki cezaları Yönetim Kurulu kararı ile, ‘c’ bendindeki daimi ihraç cezası ise Genel Kurul kararı ile verilebilir. Sendika’dan ayrılan veya ihraç edilen herhangi bir üye, Sendika’daki bütün mali ve diğer haklarını kaybeder. Fakat, üyelikten düştüğü yılın sonuna kadar olan aidatını ve Sendika’ya olan bütün borçlarını ödemeye mecburdur.

MADDE 6

SENDİKANIN GELİRLERİ

a) Aidat,

b) Tüzük satışından elde edilecek gelir,

c) Bağışlar,

d) Olağanüstü gelirat (balo, piyango, dergi v.s.)

MADDE 7

SENDİKA PARALARININ KULLANILMASI

a) Sendika paraları, Tüzükte öngörülen bütün yasal amaçlar için kullanılır. Sendikanın bütün emlak ve parası üyelerin ve sendikanın çıkarlarını korumak ve geliştirmek için kullanılmak üzere sendika namında ve Yönetim Kurulunun yönetim ve kontrolu altında bulunur.

b) Bu tüzük hükümlerine tabi olarak, Sendikanın tüm banka hesaplarından para çekmeye ve sendika adına mali muameleta imza koymaya Başkan veya Genel Sekreter ile Veznedar yetkili olup bunlardan en az ikisinin birlikte imzaları Sendikayı bağlar.

c) Sendikanın cari gereksinmesinden fazla olan parası herhangi bir bankaya veya kayıtlı herhangi bir kooperatif örgütüne yatırılabilir; ya da sendikalar mukayyidinin izni ile uygun bonolara veya Yönetim Kurulunca uygun görülecek sahalara yatırılabilir.

MADDE 8

SENDİKA TEŞKİLATI

a) Genel Kurul

b) Yönetim Kurulu

c) Denetleme Kurulu

MADDE 9

GENEL KURULUN GÖREVLERİ GENEL KURUL OLAĞAN TOPLANTISI

a) Sendika’nın en yüksek organı Genel Kurul’dur. Genel Kurul, her  iki yılda bir kez, ilk üç ay içerisinde olmak üzere, Yönetim Kurulu’nun belirleyeceği tarihte olağan bir şekilde toplanır. Olağan Genel Kurul tarihi üyelere, Olağan Genel Kurul tarihinden en geç bir ay önceden üyelerin bulunduğu yerlerdeki Sendika ilan tahtalarına ilan asarak veya, basına ilanlar verilerek bildirilir.

b) Genel Kurul toplantıları üye tam sayısının yarısından bir fazlasının iştiraki ile sağlanır. Bildirilen toplantı saatinden itibaren yarım saat içerisinde nisap sağlanamazsa toplantı, 30 günden fazla, 1 haftadan az olmamak şartı ile başka bir güne ertelenir. Ertelenmiş toplantıda nisaba bakılmaksızın toplantı yapılır.

c) Genel Kurul’a, o tarihe kadar aidatını ödemiş her üye katılabilir. Her üye, konuşma, oy verme, seçme ve seçilme hakkına sahiptir.

d) Genel Kurul toplantısı, Genel Sekreter tarafından açılır ve yoklama yapılır. 9’uncu maddenin 2. bendine göre Genel Kurul yapılması mümkün ise Genel Kurulu yönetecek  bir başkan, bir başkan vekili, tutanakları saptayacak bir katip olmak üzere üç kişiden oluşan bir başkanlık divanı oluşturulur.

e) Olağan Genel Kurul’da sadece gündem üzerinde müzakere yapılır. Gündem, Yönetim Kurulu tarafından hazırlanır ve Genel Kurul tarihinden en geç 30 gün önce 9’uncu maddenin 1. bendinde  belirtilen yöntemle üyelere duyurulur. Herhangi bir üye, Genel Kurul’da görüşülmesini istediği bir konuyu, Genel Kurul tarihinden 15 gün önce gerekçeleri ile birlikte yazılı olarak HTKS Genel Sekreteri’ne bildirmelidir. Bu yöntemle bildirilen konular, gündeme alınır.

f) Olağan Genel Kurul Gündemi aşağıdaki gibi düzenlenir:

 • Açılış ve yoklama
 • Saygı duruşu
 • Divanın oluşumu
 • Genel Başkan’ın açılış konuşması
 • Konukların konuşması
 • Faaliyet raporunun takdimi
 • Mali raporun takdimi
 • Faaliyet ve mali raporların tartışılması
 • Faaliyet ve mali raporların ayrı ayrı onayı
 • Tüzük değişiklikleri (varsa)
 • Yeni dönem faaliyet raporu
 • Karar tasarıları
 • Denetleme Kurulu’nun seçimi
 • Yönetim Kurulu’nun seçimi
 • Dilek ve temenniler
 • Kapanış

g) Genel kurulun ertelenmesi halinde, kayıtlı üye tam sayısının 1/4’nden aşağı olmamak şartı ile Genel Kurula katılan üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyu ile tüzükte değişiklik yapılır, yada yeni bir tüzük kabul edilir.

h) Seçimler dışındaki oylamalarda oylar eşit geldiği takdirde Genel Kurul Başkanının bir fazla oy hakkı olacaktır. Alınacak kararlarda mevcudun çoğunluğunun onayı gereklidir.

i) Genel Kurulda yapılacak seçim ve alınacak kararlar, Genel Kurul Tutanağına yazılır ve Genel Kurul Başkanı ve raportör tarafından birlikte imzalanır. Bu belgeler usulüne uygun olarak dosyalanır ve Yönetim Kuruluna  verilir.

j) Genel Kurul, genel yetkilerine ilaveten aşağıda belirtilen hususlarda karar alabilir:

i. Üyelerin menfaatlerini ilgilendiren herhangi bir konuda,

ii. Üyelerin haklarına uygun kanuni grev ilan etmek,

iii. Üyelerin bütününün veya bir kısmının bir iş uyuşmazlığı konusunda alınan veya alınacak tedbirleri görüşüp karara bağlama,

iv. Alınan karardan, icraatlardan şikayetçi olan üyelerin istinafını dinleyebilir,

v. Sendika, işlerini muntazaman yürütebilmesi için yardımcı heyetler seçebilir,

vi. Üyeler arasında vuku bulan olayları inceleyebilir.

MADDE 10

GENEL KURUL OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI

a) Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim Kurulunun gerekli gördüğü hallerde alacağı 2/3’ünün çoğunluk karayıla,

b) HTKS üyelerinin üçte birinin (1/3) gerekçeleri ile birlikte  yazılı talebiyle toplanır.

c) Teşekkül ve toplanma biçimi Genel Kurul’un aynıdır.

d) Olağanüstü Genel Kurul toplantısı karar tarihinden itibaren en geç bir ay içinde gerçekleştirilir.

e) Olağanüstü Genel Kurullarda gündem yalnızca olağanüstü toplantı çağrısı yapanlarca saptanır.  Olağanüstü Genel Kurullarda gündem değişikliği yapılamaz.

f) Olağanüstü Genel Kurul toplantılarına  Sendika Başkanı, başkanlık eder.

MADDE 11

GİZLİ OYLAMA GEREKTİREN KONULAR

a) HTKS Genel Başkanı’nın seçiminde,

b) Yönetim Kurulu’nun seçiminde,

c) Denetleme Kurulunun seçiminde,

d) HTKS’nın isminin değiştirilmesinde,

e) HTKS’nın başka bir federasyona üye olabilmesi konusunda,

f) HTKS’nın dağılmasında,

g) Mecburi mali mükellefiyetler konmasında,

h) İstinaf konularında,

i) Tüzüğün tadilinde gizli oylama yapılır.

MADDE 12

ADAYLIK VE SEÇİLME USÜLÜ

a) Yönetim Kurulu veya Denetim Kuruluna  aday olmak isteyen üyeler, Genel veya Olağanüstü Genel Kurul tarihinden en geç 10 gün öncesi Genel Sekretere yazılı olarak adaylık başvurusu yapmak zorundadır. Her aday bir mevkiden fazla yere aday olamaz. Sekreter aday başvuru tarihinin bitiminden sonraki ilk iş gününde aday listesini üyelere duyurur. Bu süreden sonra Genel Kurul tarihinde erteleme olsa bile aday olunamaz.

b) Bir üyenin Yönetim Kurulu veya Denetleme Kurulu üyeliği’ne seçilebilmesi veya sürdürebilmesi için aşağıdaki şartlara uygun olması gerekir;

i. Sendika’nın üyesi olması,

ii. Başka bir sendikada görevli olmaması,

iii. 21 yaşından gün almış olması,

iv. Sendika yöneticisi olabilmesi için yasal engeli bulunmaması

c) Yönetim Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üyeler tarafından seçilir. Tüm adayların isimleri tek liste üzerinde gösterilir. Üyeler 7 kişiden oluşacak Yönetim Kurulu için oy verme pusulalarındaki isimlerin önüne (x) işareti koyarak seçim yaparlar.

d) Yönetim veya Denetleme kuruluna aday bir üyenin, Yönetim veya Denetleme kurulu seçimi esnasında mevcud bulunması zorunlu değildir.

e) Yönetim Kurulu seçiminde, Genel Kurul Başkanının imzası ile sendika mühürünü taşımayan oy pusulaları ile 7 kişiden fazla işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır.

f) Denetleme Kurulu, Genel Kurulda gizli oyla üyeler tarafından seçilir. Tüm adayların isimleri tek liste üzerinde gösterilir. Üyeler 3 kişiden oluşacak Denetleme Kurulu için oy verme pusulalarındaki isimlerin önüne (x) işareti koyarak seçim yaparlar.

g) Denetleme Kurulu seçiminde, Genel Kurul Başkanının imzası ile sendika mühürünü taşımayan oy pusulaları ile 3 kişiden fazla işaretlenen oy pusulaları geçersiz sayılır.

h) Yönetim Kurulu ve Denetleme Kurulu seçiminde oyların eşitliği halinde kura yöntemine başvurulur.

MADDE 13

YÖNETİM KURULU OLUŞUMU, YETKİ VE GÖREVLERİ

a) Yönetim Kurulu; Sendika Başkanı,  Sendika Genel Sekreteri,  Mali Sekreter,  Basın Yayın Sekreteri, Sosyal işler Sekreteri, Örgütlenme Sekreteri ve Eğitim Sekreterinden olmak üzere seçilen 7 kişiden oluşur.

b) Başkan, Yönetim Kurulu üyeleri arasından gizli veya açık oyla ve  4/7 çoğunlukla seçilir. İlk iki turda  çoğunluk sağlanmaması halinde, ikinci turda en fazla oy alan iki aday üçüncü tura kalır üçüncü turda en fazla oy alan Başkanlığa seçilir.

c) Yönetim Kurulu Sekreterleri, Yönetim Kurulu üyeleri arasından Başkanın seçimi için uygulanan yönteme uygun olarak seçilir.

d) Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un kararları ve emirleri doğrultusunda çalışmaya mecbur olup, kararların tatbiki ile mükelleftir. Kurul organlarının seçimini Yönetim Kurulu kendi içerisinden olmak üzere gerçekleştirir.

e) Yönetim Kurulu Sendika namına ve hesabına hareket edecek, Sendika işlerini kontrol ve idare edecek bunun için çaba sarf edecektir.Yönetim Kurulu, hesapları tutacak, veznedarın, tahsildarın ve sair Sendika memurunun elindeki paraları kontrol edecek.

f) Sendika adına ve hesabına hareket ederek sendika işlerini ve çalışmalarını denetler ve yönetir. Sendikanın amaçlarını ve ilkelerini gerçekleştirmek için savaşım verir ve gereken her türlü girişim ve çalışmalarda bulunur. Üyelerini ilgilendiren her çeşit konuyu izler. HTKS adına bildiri, beyanname ve benzeri yayınlara karar verir ve yayınlar. Ana tüzüğe uygun yönetmelikler hazırlar ve onaylar.

g) Görevinden çıkarılan veya istifa eden herhangi bir Yönetim Kurulu üyesi, yanında bulundurduğu defter, evrak, para, makbuz, v.s. malları yedi gün içerisinde zimmet mukabilinde Sendika veya onun yetkili kılacağı şahsa teslim etmeye mecburdur.

h) Yönetim Kurulu, K.T. İşçi Sendikaları ana Tüzüğü’ne ve Sendika kayıtlı Tüzüğü’ne uyulmasına dikkat edecek ve Tüzük’te yeri olmayan meseleler hakkında karar verecektir. Sendika kayıtlı Tüzüğü’nü değiştiremeyecektir.

i) Yönetim Kurulu toplantılarına Başkan, bulunmadığı hallerde G.Sekreter başkanlık eder ve toplantı salt çoğunlukla yapılır.

j) Yönetim Kurulu kararları G. Sekreter tarafından karar defterine geçirilir ve toplantıda hazır bulunan tüm üyeler tarafından imza edilir. Karşı oy veren üylerin isimleri ve karşı oluşlarının nedenleri de bu deftere geçirilir.

k) Meşru mazeret göstermeksizin üst üste üç toplantıya katılmayan veya kendi arzusu ile istifa eden veya bu Tüzüğe veya sendikalar Kanunu’na aykırı hareketten dolayı görevinden affedilen bir üyenin mevkii boşalmış addolunur ve boşalan üyeliğe ilgili bölgeden olmak üzere Yönetim Kurulu atama yapar. Ancak, atama yapılan toplam üye sayısı, Genel Kurul tarafından seçilen toplam sayının yarısından fazla olamaz.

l) Yönetim Kurulu en az ayda bir kere olağan ve ilaveten Genel Sekreter’in veya Başkan’ın daveti veya beş üyesinin yazılı talebi üzerine olağanüstü toplantılar yapacaktır. Herhangi bir kararın oylanmasında toplantıda nisap sağlanamamışsa kurulun hiçbir kararı geçerli olmayacaktır. Herhangi bir kararın geçerli olabilmesi için Yönetim Kurulu üye sayısının yarısından bir fazlasının geçerli oy vermesi gerekmektedir.

m) Yönetim Kurulu üyeleri gizlilik arz eden konularda açıklamalarda bulunamazlar.

n) Yönetim Kurulu’na HTKS Başkanı başkanlık eder. Oylamada oyların eşit gelmesi halinde ayırt edici oyu vardır. Yönetim Kurulu, Genel Kurul’un tamamlanmasından sonra en geç 1 hafta içinde toplanır.

MADDE 14

SENDİKA BAŞKANI’NIN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikayı  ana tüzükte başka hüküm bulunmadığı hallerde, Genel Başkan temsil eder. Başkanın geçici nedenlerle görevi başında bulunmadığı hallerde görev ve yetkileri Genel Sekreter tarafından yürütülür.

b) Başkan, yurt içinde ve yurt dışında özel veya tüzel kişilerle resmi merciler ve diğer kuruluşlar nezdinde sendikayı temsil eder.

c) Sendikanın genel politikasına aykırı olmamak üzere basın toplantıları düzenler, yazılı ve sözlü demeçler verir.

d) Gerekli görülen hallerde yapılan ve yapılacak işler hakkında bütün üyelere duyurmak üzere demeçler verir.

e) Çıkacak yayın organlarının sendika adına sahibidir ve onların çıkarılmasını sağlar. Yapılacak harcamaları kontrol eder.

f) Örgüt çalışmalarını kontrol eder, koordinasyon; sendika içinde ahenk ve düzeni sağlar; Sendika üyelerinin haklarını savunur ve sendikanın manevi şahsiyetinin zedelenmesine fırsat vermez.

g) Sendikanın ve çalışmalarının başarıya ulaşmasıyla ilgili her türlü önlemi almakla mükelleftir. Sendika Yönetim Kurulu kararlarının yürütülmesini sağlar.

MADDE 15

SENDİKA GENEL SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikadaki sekreterlikle ilgili işleri yürütür ve her türlü yazışmarda defter ve dosyaların düzenlenmesini sağlar. Üye sicilleri ile sendikanın bütün diğer evraklarını muhafaza altında bulundurur.

b) Genel Kurul toplantılarının ve Yönetim Kurulu toplantılarının müzakerelerini karar defterine geçirir ve alınan kararları Başkan ile birlikte imza eder.

c) Başkanla istişarede bulunarak bütün toplantıları düzenler, gündemi saptar ve çağırır.

d) Sendika Genel Kuruluna, Yönetim Kuruluna sunulacak raporların hazırlanmasını sağlar.

e) Her yıl, ilgili sekreterle birlikte, 15 Şubat tarihinden önce Sendika’nın gelir, sermaye, harcama ve sair gideri hakkında geçen Aralık ayının 31. gününde mevcut bütün sendika malları ile alacaklarını ve vereceklerini ve önceki yıl içerisindeki harcama hakkındaki makbuzatı tamamıyle göstermek üzere bir genel raporu sendikalar mukayyidine gönderecektir.; bu raporda Sendikanın muhtelif gayeleri hakkındaki masrafları, sendikalar mukayyidinin arzu edeceği şekilde ve arzu ettiği müredatı havi olmak üzere ayrıca gösterilecek ve ayni zamanda, sendika tüzüğünde yapılmış olan değişikliği ve yeni tüzüğün bir örneğini, önceki yıl içinde memurlar arasında, yapılmış olan değişiklikler hakkında bir beyannameyi sendikalar kanunu gereğince sendikalar mukayyidine gönderecektir.

f) Başkanın gaybubetinde sendikayı temsil eder.

MADDE 16

SENDİKA MALİ SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Mali Sekreter Sendikalar Yasası ve bu yasaya dayanılarak yapılan yönetmeliklerin belirttiği ve tanımladığı şekilde hesap defterlerini tutar, elinde veya kontrolünde bulunan Sendika parasından sorumlu olur. Sendika Genel Kurulu veya Yönetim Kurulu tarafından onaylanan bütün ödemeleri yapar. Sendikalar Mukayyidi tarafından istenildiği zaman bir mali beyanname verir.

b)  İstifa ettiğinde,Yönetim Kurulu veya Genel Kurulun istemi halinde de bir mali beyanname verir.

c) Aidatların zamanında tahsil edilmesinden sorumlu olup, yazılı yetki vermedikçe hiçbir ödeme yapılmaz.

d) Her yıl, 15 Şubat tarihinden önce Sendikanın gelir, sermaye, harcama ve sair giderin hakkında, geçen Aralık ayının 31. gününde mevcut bütün Sendika malları ile alacaklarını ve vereceklerini ve önceki yıl içerisindeki harcama hakkındaki makbuzatı tamamıyle gösteren bir rapor hazırlar.

e) Yönetim Kurulu tarafından yapılan bütün ödeme ve gelirleri, elinde bulunan para bakiyesi ve Sendikanın diğer herhangi bir malı hakkkında tam ve doğru hesap verir ve elinde bulunan azami 1.000 TL’den fazla herhangi bir meblağı Yürütme Kurulu’nun saptadığı bir bankaya yatırır. Para çekme yalnız Sendikanın Başkanı veya Genel Sekreteri ile Mali Sekreterin birlikte imzaları ile yapılır. İstendiği zaman, hesapların teftişinden sonra sendikaya borçlu olduğu bakiyeyi ve elinde veya kontrolünde bulunan Sendikaya ait bütün senet defter, evrak ve diğer eşyaları Yürütme Kuruluna teslim eder. Sendikaya verilmesi gereken veya sendika hesabına toplanmış olan bütün paraları alır karşılığında makbuz verir.

MADDE 17

BASIN YAYIN SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikanın her türlü matbuatın çıkarılması çalışmalarını organize eder. Basın ve yayın organlarını izleyerek Genel Başkan ve Genel Sekretere bildiri ve yayın konularında yardımcı olur.

b) Sendikanın çıkardığı tüm yazılı ve görsel basın duyurularının doğru şekilde yayılmasından sorumludur.

c) Sendikanın çıkardığı dergi, gazete, bülten, internet  vb.. yayınların içeriklerinin hazırlanmasından ve dağıtımından gelirlerinin toplanıp mali sekrete ulaştırılmasından sorumludur.

d) Sendikanın alacağı grev, eylem, toplantı, kutlama ve benzeri konuların üyelere ulaştırılmasından sorumludur.

MADDE 18

SOSYAL İLİŞKİLER SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Üyelerin birlik ve dayanışmasını sağlamak, bilinç düzeylerini geliştirmek ve boş zamanlarını değerlendirmek amacıyla Yönetim Kurulunun uygun göreceği çeşitli sosyal çalışmaların yapılmasında gerekli programları hazırlar, kültürel çalışmalar, konferans, seminer, açık oturum, çeşitli eğlence ve partilerin düzenlenmeside düzenleyici görevi yapar.

b) Sendikanın yayın organlarının çıkarılmasını sağlar.

c) Her türlü Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

d) Üyelerin dayanışmasını pekiştirecek faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur.

MADDE 19

ÖRGÜTLENME SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendikanın çalışma alanının genişletilmesi, üst kuruluşlar ve diğer örgütlerle ilişkilerin geliştirilmesi, bu örgütlerle yürütülecek ortak eylemlerin planlanması çalışmalarını yapar ve yönetim kuruluna önerilerde bulunur.

b) Üyelerin sıra numarası, isim, adres ve yaşını, sendikaya kabul olunduğu ve ayrıldığı tarihlerde ödediği giriş bedeli ve aidatı gösteren bir üye kayıt defteri tutar.

c) Genel Kurul Toplantısının tam bir düzen içerisinde yürümesiyle ve üyelerin evraklarını Genel Kurul’dan 15 gün önce hazırlamakla yükümlüdür.

d) Sendikanın düzenleyeceği herhangi bir miting, yürüyüş, grev ve buna benzer faaliyetler için üyelerin ulaşımını, katılımını ve birlikteliğini sağlar ve bunlardan sorumlu olur.

e) Sendikanın yayın organlarının çıkarılmasını sağlar.

f) Her türlü Kültürel ve sanatsal faaliyetlerin yürütülmesinden sorumludur.

g) Üyelerin dayanışmasını pekiştirecek faaliyetlerin düzenlenmesinden sorumludur.

MADDE 20

EĞİTİM SEKRETERİ’NİN GÖREV VE YETKİLERİ

a) Sendika üyelerinin sendikal bilincinin oluşması ve geliştirilmesi için her türlü faaliyetlerden sorumlu olup, dönem dönem toplantılar düzenleyerek üyelerin bilinçlendirilmesini sağlar.

b) Uluslararası kontrolör sendikaları ve birlikleri ile diyalog kurulmasına ve ICAO ile  EUROCONTROL eğitim sistemlerinden yararlanılmasına çalışır.

c) Bayındırlık ve Ulaştırma Bakanlığı ile koordineli bir şekilde kontrolör eğitiminin planlanmasına ve gelişmesine katkı sağlayacak çalışmalar yapar.

d) Sendikanın ve üyelerinin hukuksal problemleri ile ilgilenip takip eder ve yasal haklarının geliştirilmesi için çalışmalar yapar.

e) Kontrolörlerin özlük hakları ve ödevleri konusunda üyelere bilgi verir, bu hakların savunulması, geliştirilmesi için çalışma yapar ve ilgili Bakanlıkla yapılacak bu konularla ilgili toplantılara katılır.

f) Güncellenen havacılık kurallarının takibinden ve üyelere aktarılmasından sorumludur.

g) Hava trafik kontrol biriminde yapılan “rate alma” sınavlarına gözlemci olarak katılır.

MADDE 21

DENETLEME KURULU

a) Denetleme Kurulu, Genel Kurul tarafından gizli oyla seçilen üç üyeden oluşur. Asil üyelerden sonra en çok oyu alan üç kişi de yedek üye seçilir. Denetleme Kurulu, Genel Kurul’a karşı sorumludur.

b) Kurul aralarından birini başkan seçerek çalışır.

c) Denetleme Kurulu, normal üç ayda bir, gerektiğinde de olağanüstü olarak Kurul Başkanı’nın çağrısı üzerine toplanır. Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu’nun onaylayacağı bir yönetmeliğe göre çalışır.

d) Denetleme Kurulu’nun görev ve yetkileri şunlardır:

i. Sendikanın idari ve mali çalışmalarını denetler ve bulgularını raporuna kaydeder, denetim raporları, denetimi izleyen ilk Yönetim Kurulu toplantısına sunulur.

ii. Denetleme Kurulu raporunda gösterdiği hizmet hususlarının veya Tüzüğe aykırı tutum ve davranışların giderilmesini, belirttiği süre içerisinde Yönetim Kurulu’ndan ister. İstek yerine getirilmezse, sorumlu yönetici ise Yönetim Kurulu, sorumlu hakkında gerekli kararı verir.

iii. Denetleme Kurulu her üç ayda bir Sendika’nın bütçesini denetler ve bütçenin son durumunu üyeye duyurur.

iv. Denetleme Kurulunca verilen kararlar hemen uygulanır. Yönetim Kurulunun bu kararlara itiraz yetkisi yoktur.

MADDE 22

DAĞILMA

a) Üyelerin sayısı yirmiden aşağı düştüğünde Sendika dağılacaktır. Dağılma vukuunda Sendikanın o tarihte elde bulunan para ve emlak adada mevcut SOS çocuk köyüne dağıtılacaktır.

b) Sendika bu maksat için çağrılan ve oy vermeye hakkı olan üyelerin hazır bulunduğu bir Genel Kurul toplantısında gizli oyla geçirilen bir karar üzerine de dağılabilir; şöyle ki, dağılma kararının geçerli olabilmesi için, Sendikanın dağılmasına karşı olanların oyları yirminin (20) altında olmalıdır.

c) Her iki takdirde de Sendika dağıldığı zaman, Sendika adına kanuni bir şekilde yapılan bütün borç ve taahhütler kapatıldıktan sonra, Sendikanın geriye kalan para ve mülkü yukarıda belirtildiği şekilde elden çıkarılacaktır.

d) Herhangi bir dağılma tarihinden 14 gün zarfında, Sekreter ve Veznedar tarafından imzalanacak olan bir fesih ihbarnamesi Mukayyide gönderilecektir.

MADDE 23

DEFTER VE KAYITLARIN YOKLANMASI

Genel Sekretere yazılı başvuru ile üye defteri herhangi bir üye tarafından tetkik edilebilir. Sendikanın defter, hesap ve diğer kayıtları, Genel Sekretere yazılı başvurulmak suretiyle, sendikanın paralarında ilgisi olan herhangi bir üye tarafından tetkik edilebilir.

MADDE 24

TÜZÜĞÜN TADİLİ

Bu tüzükte değişiklik, tadil veya maddelerin çıkarılması için Sendikaya kayıtlı üye sayısının dörtte birinden az olmamak şartı ile Genel Kurulu teşkil eden üyelerin en az yarıdan bir fazlasının oyuna ihtiyaç vardır. Tüzük Tadili, hazır olan üyelerin açık oylama yapılması için alınmış bir kararları yoksa gizli oylama ile yapılır.Yapılan her yeni nizam veya değişiklik 14 gün zarfında, kaydedilmesi için emredilen harç ile beraber Mukayyide gönderilir.

MADDE 25

ÜYELER İLE İŞVEREN ARASINDAKİ ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ

a) Yönetim Kurulu gerekli gördüğü bütün barışcı önlemleri alır. Bir anlaşmaya varılamaması halinde Yönetim Kurulu konuyu anlaşmazlıktan mağdur olan üyelerin yapacağı olağanüstü genel toplantısına sunar. Genel Kurulda mevcudun yarısından fazlasının gizli oyla vereceği karara dayanarak grev ilan edebilir.  Grev kararı sendika Yönetim Kurulunun onay ve değerlendirmesine sunulur. Sendika YönetimKurulu her türlü süreli veya süresiz grev strateji taktik uygulamasını yapar; tüm sendika üyeleri bu strateji, taktik ve alınan önlemlere, Sendikanın birliği ve ortak amaçlarının başarısı açısından uymalıdırlar.

b) Yönetim Kurulu “a” bendinden   ayrı olarak gerekli gördüğü takdirde iki saatlik iyi “iyi niyet grevi” ve yirmi dört saati geçmeyen “uyarı grevi” kararı alabilir.

MADDE 26

MUHTELİF HÜKÜMLER

a) Sendikanın ismini taşıyan bir mühürü olur. Sendikanın kendi flaması veya amblemi olabilir.

b) Tüzüğe aykırı hareket edildiğinde tüzüğü bilmemek bir mazeret olarak ileri sürülemez ve kabul edilemez.

c) Sendika Genel Kurulu ile diğer yetkili organlarında alınan önemli kararlar merkezde herkesin görebileceği yerde ilan olunur  ve sendika yayın organlarının ilk sayısı ile üyelere duyurulur.

d) Maktu olan bu Tüzük’ten her üye asgari ücretin 1/10’unu  ödeyerek satın alabilir.

MADDE 27

SENDİKANIN AMBLEMİ

Hava Trafik Kontrolörleri Sendikası amblemi aşağıdaki gibidir.